Menu

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก ขอเชิญชวนร่วมงานวันช้างไทย 13 มีนาคม ที่บ้านปูเต้อ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก จัดงาน “วันช้างไทย ” ขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2561

 น.ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก กล่าวว่า จังหวัดตาก อบจ.ตาก อบต.แม่กุ ททท. สำนักงานตาก หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ในวันช้างไทย “วันช้างไทย ณ บ้านปูเต้อ” โดยในปีนี้มีช้างมาร่วมงานกว่า 25 เชือก และชุมชนบ้านปูเต้อมีรายได้จากการนำสินค้าพื้นเมืองมาจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว อันเป็นการกระตุ้นรายได้จากการท่องเที่ยว

 กิจกรรมภายในงานมีขบวนแห่ช้างไปยังวัดปูเต้อ พิธีมัดมือช้าง การตรวจสุขภาพประจำปีช้าง ร่วมเลี้ยงอาหารช้างในบรรยากาศชุมชนชาวกะเหรี่ยง ปกาเกอญอ ชมบ้านกะเหรี่ยงจำลอง ชมการแสดงพื้นเมืองของชุมชน

 ทั้งนี้ วันที่ 13 มีนาคมของทุกปี ตรงกับ “วันช้างไทย” เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญ และการดำรงอยู่ของช้างไทย รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทุกคนหันมาช่วยกันอนุรักษ์ช้าง ทางคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้ทุก ๆ วันที่ 13 มีนาคมของทุกปีเป็นวันช้างไทย “ช้าง” เป็นสัตว์ที่มีความสัมพันธ์และผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาเป็นเวลานานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยโบราณ

ช้างเป็นพระราชพาหนะเคียงคู่พระบารมีพระมหากษัตริย์ไทยทุกยุคทุกสมัยเลยทีเดียว กิจกรรมวันช้างไทยเพื่อให้คนไทยอนุรักษ์ และเห็นคุณค่าและความสำคัญของช้างไทย อบต.แม่กุ  จึงกำหนดจัดงานวันช้างไทย และจัดพิธีสู่ขวัญ และมัดมือช้าง ขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2561  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดบ้านปูเต้อ อ.แม่สอด จ.ตาก