Menu

มิชลินแจกหมวกนิรภัย 2,000 ใบ สานต่อโครงการ “FIA / มิชลิน รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย” ปีที่ 8

ในปีนี้ ทางบริษัทฯ นำโดยนายเสกสรรค์ ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เดินทางไปจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยให้กับชาวอาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์” โดยมีการมอบหมวกนิรภัยจานวน 2,000 ใบให้กับเยาวชนและประชาชนในชุมชนด้วย โดยมีแขกผู้มีเกียรติให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจานวนมาก อาทิ นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายประยงค์ จันทร์เต็ง นายอาเภอบ้านโป่ง พ.ต.อ. ศักด์ชัย อินทรปรีชา ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านโป่ง ดร. สุเมต สุวรรณพรหม กรรมการและประชาสัมพันธ์ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสุรสิทธิ์ ศิลปะงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ นางพัชราภรณ์ ริปุฤทธิชัย ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์” ฯลฯ หลังจากงานเสร็จสิ้นลง ทางบริษัทฯ ยังจะได้รับความร่วมมือจากทางอาเภอบ้านโป่ง สถานีตารวจบ้านโป่ง และโรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์” ในการช่วยประสานกับคนในชุมชนต่อไป เพื่อให้การรณรงค์เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน

ซึ่งทางบริษัท สยามมิชลิน จากัด มีความมั่นใจว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างจิตสานึกในการขับขี่ให้กับเยาวชนและคนในชุมชน เพื่อให้ลูกหลานของเรามีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น

นอกจากกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยแล้ว สยามมิชลินยังร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และองค์กรอิสระต่างๆ ในการจัดกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนอีกหลายรูปแบบ ได้แก่ กิจกรรมตรวจเช็คสภาพรถ และสภาพยาง ช่วงวันหยุดยาวเทศกาล กิจกรรมตรวจเช็คสภาพรถให้กับรถตู้สาธารณะในช่วงฤดูฝน และการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาในหัวข้อ “เยาวชนไทย ขับขี่ปลอดภัย เคารพวินัยจราจร”